Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Statut

Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 1


Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług. Związek Pracodawców, zwane dalej Zrzeszeniem, jest organizacją pracodawców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu, przemysłu i usług.
Zrzeszenie może używać skrótu: MZHPiU oraz nazwy w języku angielskim Mazovian Union of Commerce, Industry and Services.


§ 2


1. Zrzeszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.
2. Siedzibą Zrzeszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Zrzeszenie działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. nr 55 z 1991 r., poz. 235).
4. Zrzeszenie używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Zrzeszenia zgodnie z odpowiednimi przepisami. Symbol i nazwa Zrzeszenia podlegają ochronie prawnej.

 

§ 3


Zrzeszenie może przystępować do innych organizacji przedsiębiorców i pracodawców w Polsce oraz stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych.


§ 4

 

Zrzeszenie jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

 

Rozdział 2
Cele i formy działania

 

§ 5


1. Celem Zrzeszenia jest kształtowanie nowoczesnego środowiska pracy i optymalnych warunków działania przedsiębiorców i instytucji oraz budowanie konkurencyjności polskiej gospodarki.
2. Do zadań Zrzeszenia należy w szczególności:
1. reprezentowanie i ochrona praw i interesów członków Zrzeszenia wobec instytucji państwowych, samorządowych i społecznych wszystkich szczebli,
2. współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej oraz organizacjami społecznymi i zawodowymi w sprawach dotyczących Zrzeszenia i jego członków,
3. współpraca z innymi organizacjami pracodawców oraz z organizacjami konsumenckimi w kraju i za granicą w sprawach zgodnych z interesem członków Zrzeszenia,
4. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i rzetelności w prowadzeniu działalności gospodarczej,
5. utrwalanie więzi środowiskowej, działania na rzecz integracji oraz organizowanie wzajemnej pomocy dla członków Zrzeszenia,
6. podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi i promocji działalności gospodarczej członków Zrzeszenia,
7. organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji oraz udzielanie porad i informacji dla członków Zrzeszenia w sprawach organizacyjnych, prawnych i podatkowych,
8. prowadzenie działań edukacyjnych związanych z ochroną środowiska, wykorzystaniem i poszanowaniem energii, a także efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych i surowców,
9. oferowanie usług edukacyjnych (rozwojowych) dopasowanych do wymagań nowoczesnej gospodarki i strategii inteligentnej specjalizacji,
10. podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji przedsiębiorczości, samorządów, instytucji i ochrony zdrowia,
11. powoływanie, tworzenie i rozwój klastrów oraz spółdzielczości,
12. budowanie innowacyjności i efektywności polskich przedsiębiorstw oraz wzmocnienia więzi biznes-nauka,
13. podejmowanie działań na rzecz rozwoju e-gospodarki i e-biznesu,
14. nawiązywanie oraz wspieranie współpracy w zakresie CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu,
15. pomoc firmom i instytucjom w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz udział Zrzeszenia w tego typu inicjatywach,
16. praca na rzecz tworzenia i wdrażania technologii środowiskowych,
17. wspieranie wzorców zrównoważonej produkcji i konsumpcji,
18. wspieranie polskich inwestycji za granicą oraz wspieranie eksportu,
19. zapewnienie jakości usług edukacyjnych (rozwojowych),
20. wykonywanie innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb organizacyjnych i gospodarczych członków Zrzeszenia,
21. poradnictwo zawodowe, polegające w szczególności na: 
a) udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, 
b) udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia.
22. doradztwo personalne, polegające w szczególności na: 
a) prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
b) wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy, 
c) weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji.
23. pośrednictwo pracy, polegające w szczególności na: 
a) udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
b) informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.

 

§ 6


1. Środki finansowe na prowadzenie działalności Zrzeszenia pochodzą z:
- wpisowego i składek członkowskich,
- darowizn, zapisów i fundacji,
- dotacji,
- dochodów z działalności gospodarczej,
- dochodów z majątku i innych prawem dozwolonych źródeł
2. Dla realizacji celów i zadań statutowych Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze, klastry, spółdzielnie i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

 

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7


1. Członkowie Zrzeszenia mogą być:
1) zwyczajni,
2) wspierający
3) honorowi.
2. Członkiem zwyczajnym Zrzeszenia może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia w tym celu pracowników, zwana dalej pracodawcą.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna deklarująca Zrzeszeniu pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Zrzeszenia i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu. W deklaracji powinna zostać wskazana forma wsparcia. Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.
4. Warunki przyznania członkostwa honorowego określa § 12 statutu.

 

§ 8


1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Zrzeszenia składa pisemną deklarację.
2. O przyjęciu, bądź odmowie przyjęcia w poczet członków decyduje Zarząd Zrzeszenia. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Zebrania Ogólnego Członków.
3. Kandydat o decyzji Zarządu dotyczącej przyjęcia bądź odmowy, zostaje powiadomiony na piśmie w ciągu 30 dni od podjęcia decyzji, z tym że decyzja odmowna wymaga uzasadnienia.

 

§ 9


1. Członkowie Zrzeszenia mają prawo:
1. uczestniczyć w pracach Zrzeszenia na zasadach określonych w Statucie i regulaminach uchwalonych przez Zarząd Zrzeszenia,
2. zgłaszać uwagi, wnioski i propozycje dotyczące działalności Zrzeszenia; wnioski składane na Zebranie Ogólne Członków winny być składane wyłącznie za pośrednictwem Zarządu najpóźniej na 14 dni przed terminem Zebrania,
3. tworzyć koła, sekcje lub grupy wg kryterium branżowego lub terytorialnego, na podstawie uchwał i regulaminów uchwalonych przez Zarząd,
4. korzystać z porad i informacji w sprawach organizacyjnych, prawnych i podatkowych,
5. korzystać z innej pomocy organizowanej przez Zrzeszenie.
2. Członkowi przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do organów Zrzeszenia.
3. Członek może ustanowić pełnomocnika do reprezentowania go wobec Zrzeszenia.

 

§ 10


Członkowie Zrzeszenia są obowiązani :
1) przestrzegać statutu i stosować się do uchwał podejmowanych przez organy Zrzeszenia,
2) opłacać terminowo składki,
3) wspierać Zrzeszenie w wykonywaniu zadań statutowych.

 

§ 11


1. Członkostwo ustaje w przypadku:
1) śmierci członka będącego osobą fizyczną bądź likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej należącej do Zrzeszenia,
2) wypowiedzenia członkostwa ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego,
3) wykluczenia ze Zrzeszenia uchwałą Zarządu w razie naruszenia postanowień statutu bądź uchwał organów Zrzeszenia.
2. Od uchwały o wykluczeniu ze Zrzeszenia członkowi przysługuje odwołanie do Zebrania Ogólnego w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

 

§ 12


1. Ustanawia się tytuł Honorowego Członka Zrzeszenia.
2. Tytuł Honorowego Członka Zrzeszenia może otrzymać osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, działająca na obszarze działania Zrzeszenia, która przyczyniła się do znacznego rozwoju ruchu pracodawców i której wkład pracy pozwolił na podniesienie rangi Zrzeszenia.
3. Tytuł Honorowego Członka Zrzeszenia nadaje Zarząd w drodze uchwały podjętej na wniosek jednego z członków zrzeszenia. Pozbawienie tego tytułu następuje w tym samym trybie. Rejestr Honorowych Członków Zrzeszenia prowadzi Biuro Zrzeszenia.
4. Honorowy Członek Zrzeszenia może uczestniczyć w pracach organów Zrzeszenia z głosem doradczym.
5. Tytuł Honorowego Członka Zrzeszenia wygasa z chwilą rozwiązania Zrzeszenia.

 

Rozdział 4
Organy Zrzeszenia

 § 13


Organami Zrzeszenia są :
1) Zebranie Ogólne członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

 

§ 14


1. Zebranie Ogólne jest najwyższym organem Zrzeszenia.
2. Zebranie Ogólne może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Zebranie Ogólne odbywa się raz w roku, nie później niż do 30 czerwca.
4. Zebranie Ogólne jest zwoływane przez Zarząd.
5. Zawiadomienie o Zebraniu Ogólnym powinno być doręczone co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Zebrania, z podaniem porządku obrad.
6. Zebranie Ogólne odbywa się:
- w I terminie przy obecności co najmniej ½ przedstawicieli członków,
- w II terminie bez względu na liczbę przedstawicieli.
7. Termin I i II zostanie każdorazowo określony w zawiadomieniu o zwołaniu Zebrania Ogólnego.
8. Każdemu członkowi Zrzeszenia przysługuje jeden głos.

 

§ 15


1. Zarząd ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Zebranie Ogólne na wniosek złożony na piśmie z podaniem przyczyny przez co najmniej 40% członków Zrzeszenia.
2. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego może nastąpić z pominięciem wymagań określonych w § 14 ust. 5.

 

§ 16


1. Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:
1) uchwalanie rocznych planów działania, planów wieloletnich, strategii i budżetu Zrzeszenia,
2) wybór i odwołanie Prezesa Zrzeszenia,
3) określanie liczby członków, wybór i odwołanie członków Zarządu,
4) określanie liczby członków, wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
5) określanie zasad ustalania wpisowego, składek i ich wysokości,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego Zrzeszenia,
7) udzielanie absolutorium Zarządowi i Prezesowi Zrzeszenia,
8) uchwalanie i zmiana statutu,
9) uchwalanie regulaminu Zebrania Ogólnego,
10) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innego organu,
11) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie przyjęć i wykluczeń członków,
12) rozwiązanie Zrzeszenia.

 

§ 17


1. Uchwały Zebrania Ogólnego, z zastrzeżeniem ust 2, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w I terminie, a bez względu na liczbę członków – w II terminie.
2. Uchwała w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Zrzeszenia może być podjęta przez Zebranie Ogólne zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków w I terminie lub większością głosów bez względu na ilość liczby członków obecnych w II terminie.

 

§ 18


1. W skład Zarządu wchodzą:
1) prezes Zrzeszenia,
2) Zastępca Prezesa, wybrany przez Zarząd spośród jego członków,
3) członkowie w liczbie nie mniej niż 5 a nie więcej niż 15.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w kwartale.

 

§ 19


1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Zrzeszenia
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) uchwalanie:
a) projektów rocznych planów działania i budżetu,
b) projektów strategii i planów wieloletnich,
c) regulaminów wewnętrznych,
d) limitu samodzielnych decyzji finansowych Prezesa Zrzeszenia.
2) tworzenie struktur pomocniczych – komisji i zespołów roboczych – branżowych, celowych lub terytorialnych, klubów i kół,
3) przyjmowanie i wykluczanie członków,
4) podejmowanie uchwał w sprawach przedkładanych Zebraniu Ogólnemu,
5) organizowanie i nadzorowanie prowadzonej przez Zrzeszenie działalności gospodarczej,
6) zarządzanie majątkiem Zrzeszenia.
3. Zarząd uchwałą powołuje Prezydium Zarządu, określa jego skład osobowy oraz kompetencje. Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Zarządu. Składa się z Prezesa Zarządu oraz nie mniej niż 2 i nie więcej niż 4 członków Zarządu (w tym Zastępcy Prezesa) wybranych w skład Prezydium w głosowaniu tajnym na pierwszym posiedzeniu Zarządu spośród członków Zarządu.
4. Zarząd ma prawo ustanawiania i odwoływania pełnomocników określając zakres ich kompetencji.

 

§ 20


1. Prezes Zrzeszenia wybierany jest w odrębnym głosowaniu przez Zebranie Ogólne.
2. Do kompetencji Prezesa Zrzeszenia należy:
1) reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz z zastrzeżeniem § 25 ust. 2,
2) kierowanie pracą Zarządu jako jego Prezes,
3) kierowanie pracą Biura Zrzeszenia i wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników Biura,
4) podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Zrzeszenia.
3. Kadencja Prezesa upływa z końcem kadencji Zarządu Zrzeszenia.
4. W razie nieobecności Prezesa Zrzeszenia obowiązki Prezesa pełni Zastępca.

 

§ 21


1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zrzeszenia.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3–5 członków wybieranych przez Zebranie Ogólne.
4. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
5. Komisja Rewizyjna pracuje w oparciu o regulamin wewnętrzny przyjęty przez siebie.

 

§ 22


1. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
2. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdania z działalności zawierające wyniki badania sprawozdań finansowych Zrzeszenia i wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Zarządu i Prezesa Zrzeszenia na Zebraniu Ogólnym.

 

§ 23


O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia podejmowane są zwykłą większością, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 24


1. Mandat członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej wygasa w razie odwołania przez Zebranie Ogólne, złożenia rezygnacji lub śmierci.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział 5
Majątek Zrzeszenia

§ 25


1. Majątek Zrzeszenia powstaje ze środków opisanych w § 6.
2. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Zrzeszenia składają:
1) Prezes Zrzeszenia jednoosobowo do wysokości określonej uchwałą Zarządu,
2) Prezes Zrzeszenia wspólnie z Członkiem Zarządu lub Pełnomocnikiem ustanowionym przez Zarząd,
3) Członek Zarządu wspólnie z Pełnomocnikiem ustanowionym przez Zarząd.
3. Zasady gospodarki finansowej Zrzeszenia określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 

§ 26


1. Zrzeszenie może utworzyć fundusz ryzyka przeznaczony na pokrycie kosztów wynikających z prowadzenia przez pracodawców sporów zbiorowych pracy.
2. O utworzeniu i wykorzystaniu środków funduszu ryzyka decyduje Zarząd.

 

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 27


W razie powzięcia przez Zebranie Ogólne uchwały o likwidacji Zrzeszenia, Zebranie, które poweźmie taką uchwałę, jednocześnie ustala termin i tryb likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Zrzeszenia.