Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

PARP przedstawia dziewiętnastą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Prezentuje on obraz sektora MSP w Polsce w oparciu o dane statystyczne i wyniki badań, analizuje uwarunkowania powstawania i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, przedstawia tematy o szczególnym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstw.

Czytaj więcej

W raporcie skoncentowano się przede wszystkim na przedsiębiorstwach, ukazując ich bieżącą aktywność innowacyjną w zestawieniu z innymi krajami Unii Europejskiej, jak i potencjał do rozwoju tej działalności. Przedstawiono także dane nt. innowacyjności mikroprzedsiębiorstw i ich współpracy z otoczeniem, pozyskane w ramach najnowszego badania PARP. Postawiono także pytania istotne z punktu widzenia kierunków rozwoju potencjału przedsiębiorstw i kraju.

Czytaj więcej