Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Zmiany w systemie zachęt inwestycyjnych. Nowe zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji

Trwają prace legislacyjne nad przepisami ustanawiającymi nowe zasady wspierania inwestycji, które docelowo mają zastąpić dotychczasowy, funkcjonujący od 20 lat, schemat wsparcia w ramach instrumentu specjalnych stref ekonomicznych (SSE)1.

 

 

Przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pakiet regulacji obejmuje projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (dalej jako: „ustawa”) wraz z projektami rozporządzeń wykonawczych, tj. rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na obszarach oraz rozporządzenia w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym2. 20 lutego 2018 r. projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie zostanie skierowany do Sejmu.

 

 

Kluczowe zmiany w stosunku do obecnego systemu wsparcia obejmują:

- odejście od ograniczeń terytorialnych – wsparcie w postaci zwolnienia od podatku dochodowego (PIT lub CIT) dostępne będzie nie jak dotychczas wyłącznie z tytułu realizacji nowej inwestycji na obszarze objętym statusem SSE, ale na terenie całego kraju;
- wprowadzenie kryteriów dostępu – na wsparcie będą mogli liczyć jedynie przedsiębiorcy, których projekty spełniają kryteria ilościowe w zakresie minimalnych kosztów kwalifikowanych inwestycji oraz kryteria jakościowe – skorelowane z celami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

Analogicznie jak w przypadku zwolnień podatkowych w SSE, wsparcie w ramach nowego instrumentu będzie stanowić regionalną pomoc inwestycyjną, tj. pomoc ukierunkowaną na przyspieszenie rozwoju najsłabiej rozwiniętych regionów poprzez wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami, dopuszczalną na zasadach określonych w regulacjach Unii Europejskiej3.

 

 

Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów, nie będą już wydawane nowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE – ustawa o SSE będzie miała zastosowanie jedynie do zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia obecnych zezwoleń.

 

Szczegóły...

 

 

Źródło:www.een.org.pl

Data:23.03.2018