Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Program Brandenburgia - Polska 2014-2020 przyjęty

Komisja Europejska zatwierdziła kolejny instrument współpracy transgranicznej na lata 2014-20 - Program Współpracy Interreg VA Brandenburgia - Polska. Jego celem jest przede wszystkim zachęcenie do tworzenia nowych partnerstw, ale też zacieśnienie już istniejącej działalności partnerów z Polski i Niemiec. Budżet programu to 100 mln euro

.

    "Wsparcie kierowane będzie przede wszystkim na rozwój i zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Równie ważne będzie wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych oraz sprawności administracji publicznej" – powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

    "Istotnym wyzwaniem stojącym przed programem jest poprawa transgranicznej dostępności i mobilności poprzez inwestowanie w infrastrukturę transportową" – dodała.

Dofinansowanie otrzymają również działania z zakresu edukacji oraz szkoleń służących zdobywaniu umiejętności zawodowych i językowych.

 

Kto może ubiegać się o środki

Beneficjentami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia. Wsparcie skierowane jest także m.in. do jednostek administracji ustanowionych przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych (placówek medycznych, edukacyjnych, kulturalnych, policji i straży pożarnej, parków ochrony przyrody), a także organizacji pozarządowych.

 

Prace nad ogłoszeniem naborów wniosków

Obecnie Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia) wraz z Koordynatorem Krajowym z Polski oraz podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie programu kontynuują prace nad pozostałymi dokumentami, które umożliwią ogłoszenie pierwszego naboru wniosków. W najbliższej przyszłości uruchomiona zostanie również strona internetowa programu z najważniejszymi informacjami dla beneficjentów.

 

Więcej infomracji na stronie ...

 

 

Źródło:www.mir.gov.pl

Data:27.10.2015