Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Założenia do ustawy Prawo działalności gospodarczej – przyjęte przez rząd

Wzmocnienie praw i gwarancji dla przedsiębiorców oraz wprowadzenie mechanizmów wspierających partnerskie relacje przedsiębiorców z organami administracji to główne cele nowego Prawa działalności gospodarczej. "Dokument zastępując ustawę o swobodzie działalności gospodarczej stanie się podstawowym aktem prawa gospodarczego" – podkreśla wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

 

Projekt założeń ustawy 12 maja 2015 r. przyjęła Rada Ministrów.

Nowe rozwiązania podkreślają pomocniczą rolę administracji publicznej wobec obywateli w tym przedsiębiorców. - Wprowadzenie w ustawie naczelnych zasad prawa gospodarczego ma zachęcić urzędników do ich stosowania, a tym samym wzmocnić relację pomiędzy przedstawicielami administracji, a osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w Polsce – ocenia wicepremier Piechociński.

 

Dzięki przygotowanym regulacjom jak największa liczba spraw powinna być rozstrzygana przez organ I instancji, co zaoszczędzi czas i zmniejszy koszty. Służy temu m.in. propozycja mediacji, informowanie o niespełnionych przez wnioskodawcę przesłankach czy zaproponowane zasady przyjaznej interpretacji przepisów i domniemania uczciwości przedsiębiorcy.

 

"Jasno sformułowany katalog praw przedsiębiorców i zasad dotyczacych relacji przedsiębiorca-organ oraz przedsiębiorca-przedsiębiorca zmniejszy niepewność, a tym samym ryzyko gospodarcze" – zaznacza wicepremier Piechociński. Wprowadzenie bardziej przyjaznych zasad prawa gospodarczego będzie wsparciem dla działalności biznesu. Projekt uzupełnia ustawy deregulacyjne, które usuwają szczegółowe bariery w ustawach „branżowych”.

 

Do najważniejszych zasad zawartych w regulacji należą:

  • Zasada przyjaznej interpretacji - zakaz rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych przez organy na niekorzyść przedsiębiorcy.
  • Zasada domniemania uczciwości - zakaz rozstrzygania wątpliwości faktycznych przez organy na niekorzyść przedsiębiorcy. Celem projektowanej zasady jest wyeliminowanie sytuacji, w których niejasny stan faktyczny, bądź trudności dowodowe, do tej pory działały na niekorzyść przedsiębiorców.
  • Zasada uprawnionych oczekiwań - nakaz podejmowania przez organy działań na rzecz przedsiębiorcy zgodnie z ugruntowaną praktyką i wyraźnym komunikatem co do sposobu załatwienia spraw. Celem proponowanego rozwiązania jest zmniejszenie ryzyka zaskakiwania przedsiębiorców zmianą praktyk administracyjnych.

Najważniejsze zaproponowane mechanizmy których celem jest wzmocnienie relacji przedsiębiorca – administracja to:

  • Mediacje – mają umożliwić organowi administracji publicznej - przy udziale mediatora - wyjaśniania stronom motywów swoich zamierzeń oraz zapewnienie możliwości uzyskania stanowiska stron w sprawie.
  • Standardy (dyrektywy) nakładania administracyjnych kar pieniężnych – wprowadzenie do Kodeksu Postępowania Administracyjnego zespołu norm określających zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych (dyrektywy wymiaru kary, przesłanki odstąpienia od nałożenia kary i udzielenia pouczenia, terminy przedawnienia).
  • Informowanie o niespełnionych przez wnioskodawcę przesłankach - organ przed wydaniem decyzji w sprawach wszczynanych na wniosek będzie informował przedsiębiorcę o niespełnionych przesłankach które są konieczne do wydania decyzji zgodniej z wnioskiem.

"Poprawa relacji administracja-przedsiębiorca, oparcie prawa na zasadzie zaufania państwa do obywatela oraz ograniczenie uciążliwych obowiązków administracyjnych wpłyną na wzmocnienie konkurencyjności i efektywności gospodarki "– podkreśla szef resortu gospodarki.

 

 

Link od projektu założeń ustawy.

 

 

Źródło:www.mg.gov.pl

Data: 13.05.2015