Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Uroczystość otwarcia nowej perspektywy finansowej UE dla Polski

26 lutego odbyła się uroczystość otwarcia nowej perspektywy finansowej UE dla Polski, z udziałem m.in. premier Ewa Kopacz, ministra infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak, komisarz UE ds. polityki regionalnej Corina Creţu i komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw Elżbiety Bieńkowskiej.

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowała prezes Bożena Lublińska-Kasprzak.

 

W nowej odsłonie systemu wsparcia, Agencja będzie funkcjonowała w zmienionych uwarunkowaniach. Zmieni się skala realizowanych instrumentów wsparcia – zmniejszy liczba bezpośrednich beneficjentów, ale zwiększy skala oddziaływania i efektów osiąganych dzięki wsparciu PARP. Dotychczas Agencja pracowała z tysiącami beneficjentów – w perspektywie 2007-2013, zawarto blisko 17 tysięcy kontraktów!

 

- Taka zmiana pozwoli na dalsze rozwinięcie bieżącej współpracy pracowników Agencji z przedsiębiorcami, opartej na eksperckim i indywidualnym, partnerskim podejściu – mówi Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP.

 

W szczególności PARP będzie odpowiedzialna za realizację działań w ramach trzech programów operacyjnych: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW), Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 

Programem, w którym są obecnie prowadzone najbardziej zaawansowane prace związane z uruchamianiem poszczególnych instrumentów wsparcia jest POWER, którego budżet wynosi 4,69 mld euro. 13 stycznia 2015 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a PARP, w którym agencja została wskazana jako Instytucja Pośrednicząca dla programu.

 

Głównym celem działań realizowanych przez PARP w ramach POWER jest dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy. Jest to odpowiedź na główne wyzwanie, stojące przed rynkiem pracy w Polsce, spowodowane przez niekorzystne trendy demograficzne, zmniejszającą się liczbę osób w wieku produkcyjnym oraz problemy rekrutacyjne, na jakie napotykają zarówno przedsiębiorcy jak i osoby szukające pracy. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 PARP będzie aktywnie działać w tym obszarze. Zaplanowaliśmy m.in:

 

- Uruchomienie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych, który zapewni powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty, tak aby każdy zainteresowany przedsiębiorca (instytucja) lub osoba dorosła mogła w sposób prosty i szybki wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb. Wykorzystanie Rejestru Usług Rozwojowych ułatwi potencjalnym użytkownikom (np. przedsiębiorcom) poszukiwanie oferty odpowiadającej na ich specyficzne potrzeby.

 

- Uruchomienie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, stanowiącego narzędzie wspierające modernizację i projakościową zmianę systemu kwalifikacji w Polsce oraz sprzyjające integracji różnych podsystemów kwalifikacji (usprawnienie procesów rekrutacji pracowników, ułatwienie mobilności pracowników na polskim i europejskim rynkach pracy, otworzenie nowych możliwości nabywania kwalifikacji niezależnie od tego gdzie, jak i kiedy nastąpiło osiągnięcie efektów uczenia się).

 

- Kontynuacje badania Bilans Kapitału Ludzkiego - najbardziej obszernego badania rynku pracy w Polsce dającego od 2010 r. szczegółowe informacje o zachodzących na nim zmianach, wspomagającego tworzenie instrumentów wsparcia, odpowiadających na konkretne potrzeby.

 

PARP będzie organizowała ponadto prace Rady Programowej ds. Kompetencji, która będzie składała się z przedstawicieli kluczowych ministerstw, przedsiębiorców, uznanych autorytetów ze świata nauki. Zadaniem Rady będzie rekomendowanie rozwiązań pozwalających na włączenie i większy wpływ przedstawicieli firm na kształt edukacji. W 15 branżach będą funkcjonowały także Rady Sektorowe ds. Kompetencji, które będą gromadziły przedstawicieli przedsiębiorstw, edukacji i administracji. Celem ich prac będzie ocena luk kompetencyjnych w poszczególnych branżach i wypracowywanie systemowych rozwiązań, które zwiększą dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb przedsiębiorców w poszczególnych sektorach i branżach gospodarki.

 

Tradycyjnie programem, w ramach którego przedsiębiorcy mogą liczyć na najwięcej środków pomocowych jest POIR. Budżet programu wyniesie 8,61 mld euro. Umowa pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a PARP na powierzenie Agencji roli Instytucji Wdrażającej poszczególne działania POIR – jest obecnie w trakcie uzgodnień. Wśród głównych obszarów aktywności Agencji w POIR należy wskazać: rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości, inwestycje w innowacje, rynek start-upowy i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw. W szczególności planowane jest udzielanie wsparcia w ramach następujących instrumentów:

 

- W obszarze Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw: Proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia Biznesu dla MŚP, Bony na innowacje, Ochrona własności przemysłowej, Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych;

 

- w obszarze Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji: Laboratorium analiz i pilotaży nowych instrumentów INNO_LAB;

 

- w obszarze Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka: Inwestycje w innowacyjne start-upy - Starter, Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP - Biznest, Fundusz Pożyczkowy Innowacji oraz Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock;

 

- w obszarze Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R: Badania na rynek;

 

- w obszarze Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.PL, Polskie mosty technologiczne.

 

W związku z trwającymi pracami nad poszczególnymi instrumentami ich nazwy oraz zakres oferowanego wsparcia mogą jeszcze ulec zmianie. W nowej perspektywie finansowej PARP będzie kontynuowała realizację programu Rozwój Polski Wschodniej z lat 2007- 2013. Celem programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej, tj. pięciu województw o najniższych w skali kraju wartościach PKB na mieszkańca i jednych z najniższych wartościach tego wskaźnika w skali UE – warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Alokacja środków na cały POPW wynosi 2 mld euro. PARP będzie pełniła rolę Instytucji Pośredniczącej dla programu, a porozumienie w sprawie jego realizacji jest obecnie w trakcie uzgodnień pomiędzy PARP a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. W ramach POPW PARP będzie dysponowała następującymi instrumentami wsparcia:

 

- Platformy startowe dla nowych pomysłów - wsparcie rozwoju przedsiębiorstw typu startup;

 

- Wsparcie internacjonalizacji MŚP;

 

- Wdrażanie innowacji przez MŚP;

 

- Wsparcie tworzenia sieciowych produktów przez MŚP;

 

- Wsparcie procesów wzorniczych;

 

- Wsparcie zrównoważonego transportu miejskiego;

 

- Infrastruktura drogowa.

 

Podobnie, jak w przypadku POIR, także w POPW mogą nastąpić w toku prac nad poszczególnymi instrumentami jeszcze zmiany w ich nazwach oraz zakresach oferowanego wsparcie.

 

Po zawarciu wszystkich umów zostaną opublikowane szczegółowe informacje o poszczególnych działaniach na nowouruchomionych stronach www PARP poświęconych nowej perspektywie:

 

http://poir.parp.gov.pl/

 

http://power.parp.gov.pl/

 

http://popw.parp.gov.pl/

 

Do 2020 r. Polska ma do wykorzystania 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. To znacznie więcej niż w perspektywie 2007-2013, gdzie dysponowaliśmy kwotą ok. 68 mld euro. W nowej perspektywie wsparcie funduszy ma koncentrować się na obszarach, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki.

 

 

 

Źródło:www.parp.gov.pl